Blending Bull NÁPADY NA FUNKCE (původní)

:white_check_mark: Hotové nápady

Nápady č. 1, 3, 4, 6, 7, 9 a 10 byly zrealizovány ve verzi 5. V seznamu výše jsem je označil zaškrtnutým checkboxem a barevně. Nápady nepodbarvené nevzbudily (zatím) takový zájem, abychom je realizovali.

Případné další nápady prosím pište. Nebo posílejte na support.

Děkuji.

1 Like

:white_check_mark: Hotové nápady

Nápady č. 11 a 12 budou nasazeny ve verzi 6.

Nápad č. 13

:softball: Smazat všechny XML značky kromě uvedené

Svým způsobem protiklad stávajícího pravidla Smazat XML značku i s obsahem

Cíle

Uživatel chce v souboru ponechat pouze jedinou XML značku i s hodnotami. Nyní toto může řešit regulárním výrazem. Nově by se mu zadávání zjednodušilo. Využije např. při generování produktových skupin z názvů produktů.

Příklad

Vstupní data:

<SHOPITEM>
  <ITEM_ID>123</ITEM_ID>
  <PRODUCTNAME>Velký poklad</PRODUCTNAME>
  <DESCRIPTION>Lorem ipsum. Možná i s HTML...</DESCRIPTION>
  <URL>https://www.blendingbull.com/velky-poklad/</URL>
  <PARAM>
    <PARAM_NAME>Barva</PARAM_NAME>
    <VAL>červená</VAL>
</SHOPITEM>
<SHOPITEM>
  <ITEM_ID>456</ITEM_ID>
  <PRODUCTNAME>Ještě větší poklad</PRODUCTNAME>
  <DESCRIPTION>Lorem ipsum. Možná i s HTML...</DESCRIPTION>
  <URL>https://www.blendingbull.com/vetsi-poklad/</URL>
  <PARAM>
    <PARAM_NAME>Barva</PARAM_NAME>
    <VAL>zelená</VAL>
</SHOPITEM>

Uživatel zadá pravidlo Smazat všechny XML značky kromě uvedené s parametrem PRODUCTNAME.

Výstup:

<PRODUCTNAME>Velký poklad</PRODUCTNAME>
<PRODUCTNAME>Ještě větší poklad</PRODUCTNAME>
 • :white_check_mark: ANO, tahle funkce by se mi hodila
 • :heavy_minus_sign: nápad jsem četl, ale nepotřebuji ho
0 hlasující

Nápad č. 14

:softball: Pravidlo: Smazat řádky podle počtu znaků

Cíle

Uživatel čistí seznam klíčových slov. Na každém řádku má několik slov. Na výstupu chce ponechat pouze řádky, které mají např. méně nebo rovno 30 znaků.

Řešení

Laicky bych to napsal regulárním výrazem. Mazal bych např. .{30,}. Odborník by to asi navrhl lépe. Toto je příklad. Podle mne by pravidlo mohlo mít dvě vstupní políčka:

 • < = > (select)
 • čísla (textové políčko, validní hodnota je číslo)
 • :white_check_mark: ANO, tahle funkce by se mi hodila
 • :heavy_minus_sign: nápad jsem četl, ale nepotřebuji ho
0 hlasující

Nápad č. 15

:softball: Pravidlo: Smazat znaky

Cíle

Uživatel čistí seznam klíčových slov. V něm jsou např. číselná ID položek zboží. Ta chce smazat všechna. Neumí ale napsat regulární výraz. Pravidlo mu v tomto pomůže.

Řešení

Pravidlo. Uživatel kliknutím vybere skupinu, kterou chce smazat. Mohly by to být checkboxy a uživatel mohl vybrat více položek v jednom pravidle. Mazání by mohly obstarat regulární výrazy. Uvedu příklady.

 • čísla [0-9]* nebo \d*
 • velká písmena [A-Z]*
 • malá písmena [a-z]*
 • speciální znaky
 • bílé znaky - zde pozor, mám na mysli mezery, tabelátory… ale konce řádků nikoliv
 • bílé znaky na koncích řádků (pouze na koncích řádků, jinde nikoliv)
 • bílé znaky před znakem … (pozor, nemazat konce řádků, míří hlavně na mezery - i jeden ks tam kde nemá být)
 • bílé znaky za znakem … (viz předchozí bod)
 • slova která mají méně než … znaků (já bych laicky psal nějak takhle \W(\w{.....,.....})\W kde místo teček je číslo)
 • slova která mají více než … znaků (viz příklad výše)

Poznámka

Blending Bull nyní obsahuje pravidlo Smazat všechny bílé znaky v souboru". Toto pravidlo jej de facto rozšiřuje. Mohlo by ho tedy nahradit.

Je k zamyšlení, zda toto pravidlo nespojit i s pravidly Smazat bílé znaky na začátcích řádků a Smazat konce řádků.

 • :white_check_mark: ANO, tahle funkce by se mi hodila
 • :heavy_minus_sign: nápad jsem četl, ale nepotřebuji ho
0 hlasující

Nápad č. 16

:sauropod: Pravidlo: Deduplikovat mezery

Pokud uživatel z textu smaže některá slova, mohou zůstat mezery co byly např. před a za slovem. Tím pádem bude v textu více mezer po sobě. Příklad: Dámské hodinky typ 123 bílé po odstranění slov typ a 123 zůstane: Dámské hodinky bílé. Mezi slovy hodinky a bílé budou tři mezery. Cílem je, aby zůstala mezera jediná.

Řešení

Toto půjde zapsat regulárním výrazem. Např. mezera{2,} nahradit za mezeru jedinou.

 • :white_check_mark: ANO, tahle funkce by se mi hodila
 • :heavy_minus_sign: nápad jsem četl, ale nepotřebuji ho
0 hlasující

Nápad č. 17

:nazar_amulet: Podpora zadávání více hodnot

Primárně mířím na pravidlo Smazat text. Uživatel chce ze souboru odstranit více slov. Ta se vyskytují na různých místech textu. Uživatel by mohl zadat pro každé slovo jedno pravidlo Smazat text. Slov je ale cca 30 ks. Už nyní by je mohl zadat pomocí regulárního výrazu a mazat např. slovoa|slovob|slovoc. Tedy slova oddělit svislítkem.

To ale nemusí být intuitivní. A uživateli se obtížněji bude zapisovat, pokud jde o sousloví - součástí “slova” je mezera. Je tedy otázka, zda mu to nezjednodušit. Třeba k textovému políčku pro text k narazení doplnit checkbox “zpracovat jako více slov” a oddělovač by byla čárka.

Pozor, myslím že bychom měli dokázat zpracovat jak zápis slovoa,slovob,slovoc tak slovoa, slovob, slovoc. Tedy že uživatel vložil za čárku mezeru.

Volbu “Zpracovat jako více hodnot oddělených čárkou” bych asi kombinovat s regulárními výrazy NEumožnil. celé by se to zesložitilo přehnaně.

 • :white_check_mark: ANO, tahle funkce by se mi hodila
 • :heavy_minus_sign: nápad jsem četl, ale nepotřebuji ho
0 hlasující

Nápad č. 18

:regex: Rozlišovat v regulárních výrazech velká a malá písmena

Nyní regulární výrazy velká a malá písmena rozlišují. To ale nemusí být někdy žádoucí. Co kdybychom tedy uživateli umožnili v pravidle zakliknout, zda regulární výraz má|nemá velká písmena rozlišovat?

Řešení

K checkboxu Zpracovat jako regulární výraz doplnit nastavení zda velká a malá písmena rozlišovat. Jako výchozí hodnota se mi zdá logická “NE”.

 • :white_check_mark: ANO, tahle funkce by se mi hodila
 • :heavy_minus_sign: nápad jsem četl, ale nepotřebuji ho
0 hlasující
1 Like

Nápad č. 19

:dotted_line_face: Rozšířit pravidlo Smazat prázdné řádky o mazání bílých znaků

Problém

Někdy si uživatel myslí, že je řádek prázdný, ale jsou na něm bílé znaky. Někdy o tom ví, ale rád by je odstranil a čím méně pravidel, tím lépe. Nastavení souboru je pak přehlednější.

Řešení

Zaškrtnutím checkboxu by se odstranily kromě řádků zcela prázdných také řádky, které obsahují pouze mezery, tabelátory a podobně - i více za sebou. Výchozí hodnota NEzaškrtnuto.

 • :white_check_mark: ANO, tahle funkce by se mi hodila
 • :heavy_minus_sign: nápad jsem četl, ale nepotřebuji ho
0 hlasující
1 Like

Nápad č. 20

:recycle: Tuning tlačítka pro přegenerování

Cíle

 • Uživatel vidí, zda je náhled souboru po stisku na přegenerování již přegenerován nebo ještě nikoliv.
 • Nový náhled se sám načte. Uživatel nemusí kliknout na jinou stránku a zpět.

Řešení

Řešením by mohla být dynamická komponenta. Ta by po stisku ikony přegenerovat např. zobrazila ikonu točící se, což by signalizovalo zpracovávání. Co pár vteřin by se zeptala backendu aplikace, zda již přegenerování proběhlo. Pokud ano, načte znovu obsah políčka s náhledem dat a zobrazí ikonu opět statickou.

Toto je spíše úvaha, než návrh řešení. Cíl je (snad) zřejmý.

 • :white_check_mark: ANO, tahle funkce by se mi hodila
 • :heavy_minus_sign: nápad jsem četl, ale nepotřebuji ho
0 hlasující
1 Like

Nápad č. 21

:robot: Zkopírování pravidel ze šablony

Cíle

Při tvorbě nového souboru uživatel nemusí klikat pravidla všechna od začátku. V novém kroku vybere šablonu. Tu vytvořil administrátor Bulla. Je to soubor pravidel. Obsahuje popis co to dělá. Uživatel klikne a všechna pravidla se mi vytvoří sama.

Poznámka: pokud amin vytvoří pravidla dobře a dobře popíše k čemu poslouží, nemusí uživatel pravidlům ani rozumět. Prostě je zkopíruje a ono to bude fungovat.

Řešení

Navrhuji vložit do průvodce vytvořením souboru nový krok. Na 3. pozici. Ten bude obsahovat radiobutton s volbami:

 • Nekopírovat pravidla ze šablon, vytvořím je osobně [výchozí možnost, zaškrtnutá]
 • Vytvořit pravidla ze šablony

Pokud uživatel vybere tvorbu pravidel ze šablony, objeví se seznam pravidel. Výběr bude radiobuttony, následuje textový popis. Bylo by fajn, kdyby byl lokalizován do jazyků. Je otázka jak toto zpracovat. Může to být buď seznam. nebo tabulka podobná tabulce s datovými zdroji. Výhodou tabulky by byla možnost filtrování.

Je otázka, zda by nedávalo dát na stránku dále chcekbox - spustit přegenerování dat. Výchozí hodnota NEzaškrtnutý.

Šablonou rozumím soubor pravidel. Při tvorbě souboru se pravidla vytvoří. Tím jejich vazba na šablonu končí. Pokud admin např. šablonu změní, pravidel dříve vytvořených se to nijak nedotkne. Přístup k šablonám není jinde než v průvodci založením souboru.

 • :white_check_mark: ANO, tahle funkce by se mi hodila
 • :heavy_minus_sign: nápad jsem četl, ale nepotřebuji ho
0 hlasující

Nápad č. 22

:basket: Podpora stahování zabezpečených datových zdrojů

Cíle

Aby šlo stáhnout datový zdroj zabezpečený, URL ve tvaru https://jmeno:heslo@www.domena.com/some-file.ext. To nyní nelze a bylo by třeba downloader upravit.

 • :white_check_mark: ANO, tahle funkce by se mi hodila
 • :heavy_minus_sign: nápad jsem četl, ale nepotřebuji ho
0 hlasující

:white_check_mark: Hotové nápady

Nápady č. 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 budou nasazeny ve verzi 7.

1 Like

Nápad č. 23

:weight_lifting_man: Velikost datového zdroje v MB

Cíle

Aby uživatel snáze poznal, že datový feed je hodně veliký. Jeho zpracování může trvat.

Řešení

Na stránky /Datové zdroje a Soubor / Datové zdroje doplnit sloupec s velikostí souboru datového zdroje v MB. Hlavička sloupce: velikost, hodnoty např. 45 MB.

 • :white_check_mark: ANO, tahle funkce by se mi hodila
 • :heavy_minus_sign: nápad jsem četl, ale nepotřebuji ho
0 hlasující

Nápad č. 24

:person_juggling: Podpora více hodnot v pravidle Smazat XML element

Cíle

Při mazání XML elementů, umožnit smazání více elementů jedním pravidlem. Zvýší se přehlednost a snad sníží zátěž, a tím zrychlí zpracování souboru.

Řešení

V UI odpovídá nápadu č. 17. Tedy checkbox zapne / vypne zadávání více hodnot. Zpracování na backendu je k zamyšlení.

 • :white_check_mark: ANO, tahle funkce by se mi hodila
 • :heavy_minus_sign: nápad jsem četl, ale nepotřebuji ho
0 hlasující

:white_check_mark: Hotové nápady

Nápad č. 22 bude nasazen v 8 verzi Blending Bull.

1 Like

Nápad č. 25

:calendar: Proměnné ĆAS

Volně navazuje na nápad č. 4.

Příčinou ne bastlení uživatelů s daty. Nemá jedno převažující využití.

Fungování

Na začátku zpracování souboru přidělí Blending Bull do proměnné hodnoty. Ty jsou stejné po celou dobu zpracování.

Uživatel může použít proměnné:

 • BB_DATE_TIME příklad: 2022-04-24 14:53:01
 • BB_TIME příklad: 14:53:01
 • BB_HOUR příklad: 14
 • BB_MINUTE příklad: 53
 • BB_SECOND příklad: 01

Do textu pravidla se proměnné zapíší %NAZEV_PROMENME%.

 • :white_check_mark: ANO, tahle funkce by se mi hodila
 • :heavy_minus_sign: nápad jsem četl, ale nepotřebuji ho
0 hlasující
1 Like

Důležité je, aby se ty hodnoty v proměnné BB_TIME pravidelně (každou hodinu) měnily. Jinak ta proměnná postrádá pro naše účely smysl.

1 Like

Toto vlákno uzavřu. Nově budeme sbírat zde nápady na funkce :cow: Blending Bull.